ιllιlι OPEN SPACE/TRANCE WE LOVEιllιlι

Открываем космос детка!

А типерь все представляем что мы как Гагарин.
И в пятницу улетаем к звёздам! На ракете под названием PB BLACK, отправляемся в турне по галактике. В магнетоле только лудшие трансовые исполнители и треки, остановки проводятся в различных Транс стилях.
Караоке ,зажигательные танцы и скафандры приветствуютса))

Отправление состава : 22.00

ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ: SOUND WAVES PROJECT

ιllιlιιllιlιllιlιιllιlιllιlιιllιlιllιlιιllιlιllιlιιllιιllιlιιllιlιllιlιιllιlιllιlιιllιlιllιlιιllιlιllιlιιllιl

ЗА ПУЛЬТОМ:

- WOLK
- PARTYZAN
- RAYZERS
- MONSTER BEAT
- DE BOSCH & SEKTOR

ТАК ЖЕ ФОТО ОТЧЕТ.
ιllιlιιllιlιllιlιιllιlιllιlιιllιlιllιlιιllιlιllιlιιllιιllιlιιllιlιllιlιιllιlιllιlιιllιlιllιlιιllιlιllιlιιllιl