Відповідно до ст. 71 Кодексу законів про працю України, робота у вихідні дні 
забороняється. Залучення працівників до роботи у ці дні допускається тільки з дозволу 
виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) 
підприємства, установи, організації і лише у виняткових випадках, що визначаються 
законодавством і в частині другій статті. 
Залучення працівників до роботи у вихідні дні відбувається за письмовим наказом  чи 
розпорядженням роботодавця. 
Відповідно до ст. 72 КЗпП, робота у вихідний день може компенсуватися за згодою сторін 
наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. 
Отже, спосіб компенсації у вихідний день (надання іншого вихідного дня чи підвищеної 
оплати) визначається за згодою сторін трудового договору, і в наказі про залучення 
працівників до роботи у вихідний день роботодавець повинен конкретно зазначити, у який 
саме спосіб працівникові буде компенсуватися робота у вихідний день. 
У такому разі інший день відпочинку для кожного працівника доцільно визначати в наказі 
про залучення окремих працівників до роботи у вихідний день. Якщо цього не зроблено, 
працівник не вправі самовільно визначати інший день відпочинку.   
А питання щодо термінів надання іншого дня відпочинку у порядку компенсації за роботу у 
вихідний день законодавчо не врегульовано. Оскільки йдеться про відходження від правил 
про мінімальну тривалість щотижневого безперервного відпочинку (ст. 70 КЗпП), день 
відпочинку у порядку компенсації за роботу у вихідний день має надаватися за можливістю 
через найкоротший проміжок часу після роботи у вихідний день. Але сторони не позбавлені 
права домовитися про надання іншого дня відпочинку, приурочивши його, наприклад, до 
початку чи кінця відпустки. 
Отже, порядок обліку робочого часу працівників визначено наказом Держкомстату України 
від 05.12.2008 р. N 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі 
статистики праці». Відмітки у табелі про причини неявок на роботу чи про фактично 
відпрацьований час, про роботу в надурочний час робляться на підставі документів, 
оформлених належним чином. Так, на підставі наказу про надання працівникові дня 
відпочинку за роботу у вихідний день у табелі можна зробити відмітку «Ін»  інший 
невідпрацьований час, передбачений законодавством, тобто цей день не оплачується, а за 
роботу у вихідний день проставляються фактично відпрацьовані години, які оплачуються в 
одинарному розмірі. 
Згідно зі ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» у колективному договорі 
встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових і 
соціально-економічних відносин, зокрема режиму роботи, тривалості робочого часу і 
відпочинку. Тому порядок компенсації за роботу у вихідний день доцільно визначати у 
колективному договорі. 
0362.ua

Компенсація за роботу у вихідний день OK

Відповіднодост.71КодексузаконівпропрацюУкраїни,роботаувихіднідні
забороняється.Залученняпрацівниківдороботиуціднідопускаєтьсятількиздозволу
виборногоорганупервинноїпрофспілковоїорганізації(профспілковогопредставника)
підприємства,установи,організаціїілишеувинятковихвипадках,щовизначаються
законодавствомівчастинідругійстатті.
Залученняпрацівниківдороботиувихідніднівідбуваєтьсязаписьмовимнаказомчи
розпорядженнямроботодавця.
Відповіднодост.72КЗпП,роботаувихіднийденьможекомпенсуватисязазгодоюсторін
наданняміншогоднявідпочинкуабоугрошовійформіуподвійномурозмірі.
Отже,спосібкомпенсаціїувихіднийдень(наданняіншоговихідногоднячипідвищеної
оплати)визначаєтьсязазгодоюсторінтрудовогодоговору,івнаказіпрозалучення
працівниківдороботиувихіднийденьроботодавецьповиненконкретнозазначити,уякий
самеспосібпрацівниковібудекомпенсуватисяроботаувихіднийдень.
Утакомуразііншийденьвідпочинкудлякожногопрацівникадоцільновизначативнаказі
прозалученняокремихпрацівниківдороботиувихіднийдень.Якщоцьогонезроблено,
працівникневправісамовільновизначатиіншийденьвідпочинку.
Апитаннящодотермінівнаданняіншогоднявідпочинкуупорядкукомпенсаціїзароботуу
вихіднийденьзаконодавчоневрегульовано.Оскількийдетьсяпровідходженнявідправил
промінімальнутривалістьщотижневогобезперервноговідпочинку(ст.70КЗпП),день
відпочинкуупорядкукомпенсаціїзароботуувихіднийденьмаєнадаватисязаможливістю
черезнайкоротшийпроміжокчасупісляроботиувихіднийдень.Алесторонинепозбавлені
правадомовитисяпронаданняіншогоднявідпочинку,приурочившийого,наприклад,до
початкучикінцявідпустки.
Отже,порядокоблікуробочогочасупрацівниківвизначенонаказомДержкомстатуУкраїни
від05.12.2008р.N489«Прозатвердженнятиповихформпервинноїобліковоїдокументаціїзі
статистикипраці».Відміткиутабеліпропричининеявокнароботучипрофактично
відпрацьованийчас,пророботувнадурочнийчасроблятьсянапідставідокументів,
оформленихналежнимчином.Так,напідставінаказупронаданняпрацівниковідня
відпочинкузароботуувихіднийденьутабеліможназробитивідмітку«Ін»інший
невідпрацьованийчас,передбаченийзаконодавством,тобтоцейденьнеоплачується,аза
роботуувихіднийденьпроставляютьсяфактичновідпрацьованігодини,якіоплачуютьсяв
одинарномурозмірі.
Згіднозіст.7ЗаконуУкраїни«Проколективнідоговориіугоди»уколективномудоговорі
встановлюютьсявзаємнізобов'язаннясторінщодорегулюваннявиробничих,трудовихі
соціально-економічнихвідносин,зокремарежимуроботи,тривалостіробочогочасуі
відпочинку.Томупорядоккомпенсаціїзароботуувихіднийденьдоцільновизначатиу
колективномудоговорі.
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Виклад
(0 оцінок)

Відгуки та коментарі

Написати відгук
Написати коментар

Відгук - це думка або оцінка людей, які бажають передати досвід або враження іншим користувачам нашого сайту з обов'язковою аргументацією залишеного відгука. Основний принцип - «відвідувай - відписувай ». Ваш відгук допоможе багатьом прийняти правильне рішення Коментарі призначені для спілкування та обговорення, а також для роз'яснення питань, що цікавлять

Не дозволяється: використання ненормативної лексики, погроз або образ; безпосереднє порівняння з іншими конкуруючими компаніями; безпідставні заяви, що ображають діяльність компанії і / або її послуги; розміщення посилань на сторонні інтернет-ресурси; реклама та самореклама.

Введіть email:
Ваш e-mail не відображатиметься на сайті
або Авторизуйтесь , для написання відгуку
Автор
0/12
Актуальність
0/12
Виклад
0/12
Відгук:
Завантажити фото:
Вибрати